TelephoneТелефони:

0988 910 141
0988 903 392

Колко никотин усвояваш чрез електронната си цигара? (Част 2)

Статистически данни за точните количества никотин, усвояващи се от потребителите на съвременни електронни цигари, сравнени с количествата от тютюневите изделия и първото поколение цигароподобни устройства

Според експертно проучване от научни изследователи, никотинът, който се усвоява от организма чрез употребата на електронни цигари представлява само една част от количеството, което се усвоява чрез тютюневи изделия. Въпреки това, заместителите на традиционните цигари, електронните устройства, непрекъснато еволюират, с което се развиват и техните възможности. Това налага да се проучи внимателно въпроса с ефектите от усвояването на никотин, основното средство, към което се пристрастяват пушачите, посредством тези джаджи.

Това е темата, която подехме в първата част на проучването, което обещахме да публикуваме в 3 части в блога на 7puffs.bg.

Досега стана ясно, че назряващата употреба на устройства изисква внимателното им изследване и по-ясното им регулиране. За целта, група учени вземат 23 мъже и жени, бивши пушачи, с които да направят експеримент между нивата никотин, който се усвоява от първото поколение е-цигари и съвременните електронни цигари. Стана ясно още и доколко може да се вярва на обявеното съдържание на течностите за е-цигари и какви са примесите в тях.

Това, което оставихме с отворен край обаче е действителното количество никотин, което се усвоява и точните резултати от проведените тестове в изследването.

Усвояване на никотина от организма

Както споменахме в края на предходната статия, за да може дадено изследване да покаже точни резултати, то се нуждае от база, върху която да се правят съпоставки. Така наречената контрола. В хода на това проучване, такива контроли също са изградени, като за целта са взети кръвни проби от участниците, преминали абстиненция от е-цигари за поне 8 часа, за да измерят плазмените никотинови нива.

След това, за да се изготвят резултатите, пет минути след началото на теста са взети допълнителни кръвни проби (след 10 всмуквания) и на всеки 15 минути от теста е била повтаряна тази операция. Общата продължителност на теста е била 1 час в употреба на електронни цигари, без предварителни подготовки (ad lib). Резултатите са обособени на Фигура 1.

Плазмените нива на никотин при е-цигарите от първо поколение и при съвременните устройства са представени на Фигура 2. Наблюдение в нивата е показало значителни разлики между отделните времеви точки (F = 113,0; P < 0,001). В допълнение, разликите между отделните сесии също са били с отчетлива разлика (F = 18,1; P < 0,001). Що се отнася до базовата стойност, не са наблюдавани разлики между двете сесии (P = 0,355). Въпреки това, последващите нива на никотин в плазмата са били по-високи при съвременните електронни цигари (P = 0,003 при 5 минута, P ≤ 0,001 за всички други времеви точки). При първата точка на 5 минута (след 10 всмуквания), средните нива на никотин в плазмата са се повишили от 2,46 нг/мл (SEM: 0,33) до 6,59 нг/мл (SEM: 0,62) със съвременните е-цигари. Максимални нива са достигнати в края на тестовете без подготовка, където нивата стигат до 15,75 нг/мл (SEM: 1,2) и 23,47 нг/мл (SEM: 1,49) респективно. Средният процент разлики между двете сесии във всяка една времева точка е показан на Фигура 3.

В кратко обобщение, нивата на никотин в кръвната плазма са били приблизително 70% по-високи при употребата на съвременни електронни цигари, спрямо първото поколение устройства, в 20 минута. Тази разлика намалява последователност след това, но остана почти 50% в края на тестовете.

Фигура 1: Протокол и използвани материали в проучването

                


Фигура 2: Нива на никотин в плазмата при базовата стойност, както и на 5, 20, 35, 50 и 65 минути след започване на употребата на електронната цигара

                  


Фигура 3: Процентова разлика в плазмените никотинови нива между устройствата от първо поколение и съвременните е-цигари във всяка една времева точка

               

В 20 минута, употребата на устройствата от ново поколение е довела до 71,6% по-високи нива на никотин в плазмата, в сравнение с устройствата от първо поколение. Разликата намалява в последващите времеви точки, но не пада под 49,0% в края на теста, в 65 минута.

Отчетено намаление в желанието за никотин и усещане за задоволеност

За да се оцени желанието и нуждата за нова доза никотин, най-често се използва конкретно създаден за целта въпросник, наречен The Cigarette Withdrawal Scale (CWS). Такъв е използван и за да се оценят ефектите от електронните цигари при желанието за ново ползване. Между отделните времеви точки е имало голяма разлика (F = 48,1; P < 0,001), както и между сесиите (F = 9,2; P = 0,040). При базовата стойност и в 5 минута от теста, не са били наблюдавани статистически значими разлики в резултата от двете сесии. При 65 минута обаче резултатът от съвременните устройства е бил много по-нисък от този при е-цигарите от първо поколение (P = 0,040).

Отбелязани са значителни разлики при отчитането на резултата за желание за консумация на никотин (резултат от 0 до 100) както между времевите точки (F = 258,7; P < 0,001), така и между сесиите (F = 39,6; P < 0,001). При базовата стойност, желанието е било сходно и при двата вида електронни цигари [72,3 (1,9) и 71,1 (2,1) за съвременни и първо поколение устройства, P = 0,382]. В 5 минута, желанието е намаляло значително и при двете сесии, но при съвременните устройства то е отчетливо по-ниско, спрямо цигароподобните [47,9 (1,9) и 60,2 (2,11) за двата вида, P < 0,001 сравнено с базовата стойност и между сесиите]. Огромен спад в резултата се наблюдава в 65 минута и за двете групи ползватели, като разликите са сходни между двете поколения устройства [25,3 (2,5) и 32,0 (2,7); P < 0,001 сравнено с предходни времеви точки и между сесиите].

Резултати за преките ефекти от употребата на е-цигари и ефектите от никотина, извлечен от въпроси със скала с визуален аналог, отговорени в края на 65-минутния период, са показани в Таблица 3.

С най-общи думи, резултатите показват, че при електронните цигари, желанието за продължителна употреба намалява драстично в първите минути, като с времето то запазва стойностите си. При новите устройства тези ефекти се наблюдават с по-бързо действие, но в дългосрочен план старите устройства успяват да постигнат сходни стойности, макар и съвремените е-цигари да запазват превес.

По отношение на усещането за задоволеност, което потребителите са изпитали, съвременните е-цигари са се доказали като по-добра алтернатива, наред с по-силното усещане за наситеност (удар в гърлото). На участниците са зададени въпроси и за усещането на електронната цигара като традиционна, както и доколко отговарят на желанието им да изглеждат като тютюнева цигара. При тях, е-цигарите от първо поколение са повели класацията.

„Усещане за парене/горене в гърлото“ е бил критерий, по който участниците са дали повече гласове за новите поколения устройства, но това далеч не е негативна характеристика, тъй като то може да бъде отговор на желанието за по-наситен вкус и по-силен удар в гърлото, което е приятно усещане за пушачите. Най-общо казано, негативни ефекти почти не е имало или са били с нисък резултат.

Таблица 3: Оценяване на преките ефекти от електронните цигари и никотина

Въпроси

Устройства от 1 поколение

Съвременни електронни цигари

P1

Ефекти от употребата на е-цигари

 

 

 

Носи усещане за задоволеност

62,8 (2,8)

74,7 (2,8)

0,003

Удар в гърлото

61,6 (3,9)

75,1 (3,8)

< 0,001

Носи усещане за отпускане

72,5 (2,7)

75,5 (2,3)

-

Носи усещане за концентрация

76,1 (2,2)

76,0 (2,5)

-

Носи неприятно усещане / Усещане за гадене

10,6 (1,1)

11,9 (1,4)

-

Има приятен вкус

68,0 (3,3)

71,7 (3,7)

-

Има вкус на тютюнева цигара

51,5 (4,7)

52,1 (4,6)

-

Усеща се като тютюнева цигара

69,8 (4,0)

56,9 (3,7)

-

Ефекти от никотина

 

 

 

Гадене

10,5 (2,1)

10,1 (1,8)

-

Изпотяване на кожата / лепкава кожа

8,7 (1,8)

9,9 (1,8)

-

Световъртеж

16,9 (1,8)

18,1 (2,4)

-

Замаяност

26,6 (2,3)

29,2 (3,3)

-

Усещане за горене в гърлото

27,4 (1,9)

40,7 (2,8)

< 0,001

Изтръпване

6,5 (1,3)

7,1 (1,2)

-

Сърцебиене

5,3 (1,1)

6,4 (1,3)

-


    1. Данните са представени като средни стойности (SEM).
    2. 1Paired-samples t-test. При този тест всяко изследване се замерва два пъти и се използва осреднена стойност при двете измервания.

Нива на въглероден окис

При засичането на базовите стойности за експеримента са били отчетени и нивата на издишан въглероден окис (ppm), както и 10 минути след края на 65-минутния период на употреба на електронните цигари. Съществена разлика обаче между времевите точки и между устройствата не е била открита.

При употребата на цигароподобното устройство (първо поколение), нивата са били 6,04 (0,43) преди началото и 5,96 (0,32) след края на експеримента. При съвременните електронни цигари, съответните стойности са 6,39 (0,49) и 6,04 (0,46).

Сравнение на усвояването на никотин с това при тютюнева цигара

За да се направи успешно сравнение на абсорбацията на никотин между тютюнева цигара и електронните устройства са били използвани резултатите от проучване от Vansickel et al. В това проучване е отразено минимално количество никотин, усвоено чрез е-цигари, докато консумацията на тютюнева цигара в продължение на 5 минути е довела до увеличение в нивата на никотин в плазмата от 2,10 нг/мл до 18,80 нг/мл. Проекцията на резултатите от проучването на Vansickel et al, спрямо данните от тук описваното проучване са показани на Фигура 4.

Пет минути след началото на употребата на електронна цигара, нивата на никотин в плазмата са се показали значително по-ниски от тези при пушенето на тютюнева цигара (близо 3 пъти по-ниски нива, спрямо съвременните устройства и 4 пъти по-ниски, спрямо първото поколение). С продължение на теста, плазмените никотинови нива за тютюневите изделия и съвременните електронни цигари са се изравнили при 5 минута за тютюневите цигари и 35 минута за е-цигарите (18,52 нг/мл). Това обаче не важи за електронните цигари от първо поколение, при които тютюневите изделия показват по-високи нива на никотин в плазмата със 73% при 35 минута и 19% при 65 минута (съответно 10,88 нг/мл и 15,75 нг/мл).

Фигура 4: Сравнение между тютюневите изделия и електронните цигари по отношение на нива на никотин в плазмата

               

Данните, отнасящи се до тютюневите цигари са извлечени от Vansickel et al. Те показват на графиката, че никотиновите нива след пушене на тютюнева цигара в продължение на 5 минути (18,8 нг/мл) са 185% и 286% по-високи, в сравнение с употребата на съвременни електронни цигари и цигароподобни устройства. Третата стойност от 73%, описана преди графиката, също се вижда на фигурата.

С всички данни, които научи дотук, оперативната и фактологическа част от проучването приключва. Това, което учените искат да изведат под формата на статистика е направено и показва, че еволюцията на електронните цигари определено влияе върху абсорбирането на никотин. С тази еволюция, все повече се приближава усещането до това на тютюнева цигара, а с това се увеличават и шансовете за преминаване към по-безвредните алтернативи на традиционното тютюнопушене.

Тук ще оставим и темата отворена за размисли от твоя страна, а в следващата трета част ще разкрием цялостната дискусия около проучването, заедно със заключителната част и методологията на изпълнение на тестовете.